دسترسی به قسمت های مختلف Control Panel‌ با استفاده از Command

Control Panel
استاندارد

برای باز کردن Control Panel‌ کافیست کلمه Control را در Run‌ تایپ کنید

Control Panel Command

Control Panel Command

Control Panel

Control Panel

با استفاده از فرمان های زیر می توانید به قسمت های مختلف Control Panel‌ دسترسی داشته باشید:

در Run فرمان های زیر را تایپ کنید:

Control panel tool Command

—————————————————————–

Accessibility Options control access.cpl

Add New Hardware control sysdm.cpl add new hardware

Add/Remove Programs control appwiz.cpl

Date/Time Properties control timedate.cpl

Display Properties control desk.cpl

FindFast control findfast.cpl

Fonts Folder control fonts

Internet Properties control inetcpl.cpl

Joystick Properties control joy.cpl

Keyboard Properties control main.cpl keyboard

Microsoft Exchange control mlcfg32.cpl

(or Windows Messaging)

Microsoft Mail Post Office control wgpocpl.cpl

Modem Properties control modem.cpl

Mouse Properties control main.cpl

Multimedia Properties control mmsys.cpl

Network Properties control netcpl.cpl

NOTE: In Windows NT 4.0, Network

properties is Ncpa.cpl, not Netcpl.cpl

Password Properties control password.cpl

PC Card control main.cpl pc card (PCMCIA)

Power Management (Windows 95) control main.cpl power

Power Management (Windows 98) control powercfg.cpl

Printers Folder control printers

Regional Settings control intl.cpl

Scanners and Cameras control sticpl.cpl

Sound Properties control mmsys.cpl sounds

System Properties control sysdm.cpl

 

How to run Control Panel tools by typing a command

منبع: مایکروسافت