رمزگشایی انواع بوق بایوس

استاندارد
 مطمئناً شما نیز صدا و بوق‌هایی که هنگام روشن کردن کامپیوتر از درون کیس‌تان به گوش می‌رسد را شنیده‌اید. همگی این بوق ها از جانب مادربورد شما هستند. تفاوت این بوق ها از نوع آن و تعداد آن‌هاست که بیانگر یک مشکل در درون مادربورد است. در این ترفند تمامی بوق‌ها و پیامهای خطای مربوطه آن‌ها را برای شما جمع آوری کرده‌ایم. در صورتی که چنین صداهایی از کیس شما بیرون می‌آید حتماً این ترفند را خوانده و به فکر راه حل باشید.

وقتی یک کامپیوتر روشن شده و برای بالا آمدن آماده می‌شود و یا هنگامی که کامپیوتر Reset می‌شود، BIOS سیستم شما با عملکردی به نام POST به تست کردن سخت‌افزار سیستم می‌پردازد تا از درستی اتصال انواع Deviceها مطلع شود.
در این صورت اگر سیستم با مشکلی مواجه شود، POST برای BIOS پیغام خطا میفرستد. این که به عنوان مثال کارت گرافیکی شما با مشکل مواجه شده است. این ها همان بوق ها هستند که باعث اطلاع شما از پیش آمدن مشکل میشوند. بنابراین بهتر است با اینگونه بوق ها اشنا بشویم ) تا در صورت هر گونه ایرادی، خودمان در صورت امکان رفع اشکال کنیم.
البته همان‌طور که گفتیم BIOSهای سیستم از سوی شرکت‌های مختلفی تولید میشوند. ما در اینجا به معرفی بوقهای اشکال مادربوردهای شرکت AMI:American Megatrends International و Phoenix و Dell و IBM می‌پردازیم.

کدهای AMI BIOS

Beep Code Descriptions
۱ short DRAM refresh failure
۲ short Parity circuit failure
۳ short Base 64 K RAM failure
۴ short System timer failure
۵ short Process failure
۶ short Keyboard controller Gate A20 error
۷ short Virtual mode exception error
۸ short Display memory Read/Write test failure
۹ short ROM BIOS checksum failure
۱۰ short CMOS shutdown Read/Write error
۱۱ short Cache Memory error
۱ long, 3 short Conventional/Extended memory failure
۱ long, 8 short Display/Retrace test failed
two-tone siren Low CPU Fan speed, Voltage Level issue

کدهای AWARD BIOS 

Beep Code Description
۱ long, 2 short Indicates a video error has occurred and the BIOS cannot initialize the video screen to display any additional information.
۱ long, 3 short Video card not detected (reseat video card) or bad video card
Beeps repeating endlessly RAM problem.
Repeated high frequency beeps while PC is running Overheating processor (CPU)
Repeated beeps alternating high & low frequency Issue with the processor (CPU), possibly damaged

کدهای Dell

Beep Code Description
۱ beep BIOS ROM corruption or failure
۲ beeps Memory (RAM) not detected
۳ beeps Motherboard failure
۴ beeps Memory (RAM) failure
۵ beeps CMOS Battery failure
۶ beeps Video card failure
۷ beeps Bad processor (CPU)

کدهای IBM BIOS

Beep Code Description
No Beeps No Power, Loose Card, or Short.
۱ Short Beep Normal POST, computer is ok.
۲ Short Beep POST error, review screen for error code.
Continuous Beep No Power, Loose Card, or Short.
Repeating Short Beep No Power, Loose Card, or Short.
۱ Long and 1 Short Beep Motherboard issue.
۱ Long and 2 Short Beeps Video (Mono/CGA Display Circuitry) issue.
۱ Long and 3 Short Beeps. Video (EGA) Display Circuitry.
۳ Long Beeps Keyboard or Keyboard card error.
۱ Beep, Blank or Incorrect Display Video Display Circuitry.

کدهای Phoenix BIOS

این شرکت از بوق‌های دنباله دار استفاده می‌کند. برای مشخص کردن فاصله بوق ها از خط تیره – استفاده کرده ایم. به معنای یک توقف و ادامه. ۱-۲-۳ یعنی اول یک بوق، سپس دو بوق و نهایتاًًً هم سه بوق. ورژن چهارم به پایین این محصول از سه بوق و از ورژن چهار به بالا از چهار بوق استفاده میکند.

Beep Code Description and what to check
۱-۱-۱-۱ Unconfirmed beep code. Reseat RAM chips or replace RAM chips as possible solution
۱-۱-۱-۳ Verify Real Mode.
۱-۱-۲-۱ Get CPU Type.
۱-۱-۲-۳ Initialize system hardware.
۱-۱-۳-۱ Initialize chipset registers with initial POST values.
۱-۱-۳-۲ Set in POST flag.
۱-۱-۳-۳ Initialize CPU registers.
۱-۱-۴-۱ Initialize cache to initial POST values.
۱-۱-۴-۳ Initialize I/O.
۱-۲-۱-۱ Initialize Power Management.
۱-۲-۱-۲ Load alternate registers with initial POST values.
۱-۲-۱-۳ Jump to UserPatch0.
۱-۲-۲-۱ Initialize keyboard controller.
۱-۲-۲-۳ BIOS ROM checksum.
۱-۲-۳-۱ ۸۲۵۴ timer initialization.
۱-۲-۳-۳ ۸۲۳۷ DMA controller initialization.
۱-۲-۴-۱ Reset Programmable Interrupt Controller.
۱-۳-۱-۱ Test DRAM refresh.
۱-۳-۱-۳ Test 8742 Keyboard Controller.
۱-۳-۲-۱ Set ES segment to register to 4 GB.
۱-۳-۳-۱ ۲۸ Autosize DRAM.
۱-۳-۳-۳ Clear 512 K base RAM.
۱-۳-۴-۱ Test 512 base address lines.
۱-۳-۴-۳ Test 512 K base memory
۱-۴-۱-۳ Test CPU bus-clock frequency.
۱-۴-۲-۴ Reinitialize the chipset.
۱-۴-۳-۱ Shadow system BIOS ROM.
۱-۴-۳-۲ Reinitialize the cache.
۱-۴-۳-۳ Autosize cache.
۱-۴-۴-۱ Configure advanced chipset registers.
۱-۴-۴-۲ Load alternate registers with CMOS values.
۲-۱-۱-۱ Set Initial CPU speed.
۲-۱-۱-۳ Initialize interrupt vectors.
۲-۱-۲-۱ Initialize BIOS interrupts.
۲-۱-۲-۳ Check ROM Copyright notice.
۲-۱-۲-۴ Initialize manager for PCI Options ROMs.
۲-۱-۳-۱ Check video configuration against CMOS.
۲-۱-۳-۲ Initialize PCI bus and devices.
۲-۱-۳-۳ Initialize all video adapters in system.
۲-۱-۴-۱ Shadow video BIOS ROM.
۲-۱-۴-۳ Display Copyright notice.
۲-۲-۱-۱ Display CPU Type and speed.
۲-۲-۱-۳ Test keyboard.
۲-۲-۲-۱ Set key click if enabled.
۲-۲-۲-۳ ۵۶ Enable keyboard.
۲-۲-۳-۱ Test for unexpected interrupts.
۲-۲-۳-۳ Display prompt Press F2 to enter SETUP.
۲-۲-۴-۱ Test RAM between 512 and 640 k.
۲-۳-۱-۱ Test expanded memory.
۲-۳-۱-۳ Test extended memory address lines.
۲-۳-۲-۱ Jump to UserPatch1.
۲-۳-۲-۳ Configure advanced cache registers.
۲-۳-۳-۱ Enable external and CPU caches.
۲-۳-۳-۳ Display external cache size.
۲-۳-۴-۱ Display shadow message.
۲-۳-۴-۳ Display non-disposable segments.
۲-۴-۱-۱ Display error messages.
۲-۴-۱-۳ Check for configuration errors.
۲-۴-۲-۱ Test real-time clock.
۲-۴-۲-۳ Check for keyboard errors
۲-۴-۴-۱ Set up hardware interrupts vectors.
۲-۴-۴-۳ Test coprocessor if present.
۳-۱-۱-۱ Disable onboard I/O ports.
۳-۱-۱-۳ Detect and install external RS232 ports.
۳-۱-۲-۱ Detect and install external parallel ports.
۳-۱-۲-۳ Re-initialize onboard I/O ports.
۳-۱-۳-۱ Initialize BIOS Data Area.
۳-۱-۳-۳ Initialize Extended BIOS Data Area.
۳-۱-۴-۱ Initialize floppy controller.
۳-۲-۱-۱ Initialize hard disk controller.
۳-۲-۱-۲ Initialize local bus hard disk controller.
۳-۲-۱-۳ Jump to UserPatch2.
۳-۲-۲-۱ Disable A20 address line.
۳-۲-۲-۳ Clear huge ES segment register.
۳-۲-۳-۱ Search for option ROMs.
۳-۲-۳-۳ Shadow option ROMs.
۳-۲-۴-۱ Set up Power Management.
۳-۲-۴-۳ Enable hardware interrupts.
۳-۳-۱-۱ Set time of day.
۳-۳-۱-۳ Check key lock.
۳-۳-۳-۱ Erase F2 prompt.
۳-۳-۳-۳ Scan for F2 key stroke.
۳-۳-۴-۱ Enter SETUP.
۳-۳-۴-۳ Clear in POST flag.
۳-۴-۱-۱ Check for errors
۳-۴-۱-۳ POST done, prepare to boot operating system.
۳-۴-۲-۱ One beep.
۳-۴-۲-۳ Check password (optional).
۳-۴-۳-۱ Clear global descriptor table.
۳-۴-۴-۱ Clear parity checkers.
۳-۴-۴-۳ Clear screen (optional).
۳-۴-۴-۴ Check virus and backup reminders.
۴-۱-۱-۱ Try to boot with INT 19.
۴-۲-۱-۱ Interrupt handler error.
۴-۲-۱-۳ Unknown interrupt error.
۴-۲-۲-۱ Pending interrupt error.
۴-۲-۲-۳ Initialize option ROM error.
۴-۲-۳-۱ Shutdown error.
۴-۲-۳-۳ Extended Block Move.
۴-۲-۴-۱ Shutdown 10 error.
۴-۳-۱-۳ Initialize the chipset.
۴-۳-۱-۴ Initialize refresh counter.
۴-۳-۲-۱ Check for Forced Flash.
۴-۳-۲-۲ Check HW status of ROM.
۴-۳-۲-۳ BIOS ROM is OK.
۴-۳-۲-۴ Do a complete RAM test.
۴-۳-۳-۱ Do OEM initialization.
۴-۳-۳-۲ Initialize interrupt controller.
۴-۳-۳-۳ Read in bootstrap code.
۴-۳-۳-۴ Initialize all vectors.
۴-۳-۴-۱ Boot the Flash program.
۴-۳-۴-۲ Initialize the boot device.
۴-۳-۴-۳ Boot code was read OK.
two-tone siren Low CPU Fan speed, Voltage Level issue

Computer POST and beep codes