اضافه کردن تاریخ و ساعت به نام فایل در CMD

Date and Time File Name
استاندارد

برای اضافه کردن خودکار تاریخ و ساعت به نام فایل از طریق محیط کامند(CMD) نمیشه از فرمان %time% و %date% بصورت معمول استفاده کرد. به این دلیل که ویندوز اجازه استفاده از کاراکترهای ممنوعه مثل “:” در نام فایل رو نمیده.

سینتکس صحیح برای اضافه کردن ساعت به نام فایل بصورت:

%time:~0,2%%time:~3,2%%time:~6,2%

سینتکس صحیح برای اضافه کردن تاریخ به نام فایل بصورت:

%date:~7,2%%date:~4,2%%date:~10,4%

استفاده میشه. هر دو رو میشه در نام یک فایل استفاده کرد و محدودیتی نداره.

برای اضافه کردن نام کامپیوتر بصورت خودکار در نام فایل از کد %computername% استفاده میشه. برای مثال:

%computername%-%time:~0,2%%time:~3,2%%time:~6,2%-%date:~7,2%%date:~4,2%%date:~10,4%

برای ایجاد یک فایل متنی (Text) با نام دلخواه و اضافه کردن تاریخ و ساعت به نام فایل، کامند را به این صورت وارد میکنیم:

echo netv.ir > dateTime_%time:~0,2%%time:~3,2%%time:~6,2%-%date:~7,2%%date:~4,2%%date:~10,4%.txt

How to append current date and time to filename using command line

دانلود فایل نمونه txt

 

How to append current date and time to filename using command line